KarDroid

App Specification

  • App Name: KarDroid
  • Rating: 4.66
  • Apk: com.redphx.kardroid
  • Cost: Free
  • Developer: http://codekiem.com/kardroid/
  • Market: market://search?q=pname:com.redphx.kardroid
  • Download from Market

KarDroid Android EntertainmentKarDroid Android Entertainment

*Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke
- Đầy đủ 40 vols + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát
- Lưu/xóa yêu thích
- …

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

Tags: , , , , , , , , ,

Previous Post: Andro Lotto IE
Next Post: LASER themes for droid .

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.