Viet RSS

Viet RSS Android News & MagazinesViet RSS Android News & Magazines

RSS news reader, especially for Vietnamese. Lets try VnRSS software.

Bạn muốn đọc tin nhanh hàng ngày nhưng không muốn tốn nhiều thời gian để vào các trang tin tức. Hãy dùng phần mềm VnRSS. Đây là ứng dụng tuyệt vời dùng để đọc tin tức RSS. Hãy cài đặt lên dế yêu ngay bây giờ.

App Specification

  • App Name: Viet RSS
  • Rating: 4.7
  • Apk: krazevina.com.androidrss
  • Cost: Free
  • Developer: http://aloandroid.vn
  • Market: market://search?q=pname:krazevina.com.androidrss
  • Download from Market